​​​

inhoud_pijl.png 

pijlen
 

Volg het LCRDM op Twitter. 


​Conferentie 'National Cooperation in RDM'  februari 2018: terugblik​

Ga hier naar de foto's​ of klik hier voor de presentaties pijl_neer.jpg    Nu met alle posters en vragenkaartjes​.

rulldubbel.jpg


​​

NieuwsHet LCRDM bedient twee spelers in het wetenschapsbedrijf, te weten

 • de onderzoeksondersteuner en
 • de beleidsmaker.

Beide groepen kunnen zich op verschillende niveaus bevinden in de organisatie.


Een onderzoeker kan overigens ook zichzelf helpen met datgene wat het LCRDM de ondersteuner aanreikt.


Hieronder volgen

 • Handreikingen
 • Bijeenkomsten
 • Beleidsstukken


De beleidsmaker vindt enkele prikkelende documenten onderaan deze pagina, onder de kop 'Beleidsstukken'.


Allereerst echter treft de ondersteuner de handreikingen aan vanuit de LCRDM-werkgroepen. De werkgroepen zijn (of afhankelijk van de werkgroep, waren) samengesteld uit collega-ondersteuners, ondersteuners met uiteenlopende achtergronden en werkzaam bij diverse academische instellingen en het hoger beroepsonderwijs.


Naast de te printen of te raadplegen handreikingen waren, zijn & worden er bijeenkomsten gepland, voor ondersteuners, ten behoeve van onderlinge uitwisseling. De bijeenkomstenlijst volgt na de handreikingen.

Handreikingen

DMP

 • De Matrix Requirements RDM funders 2016 maakt inzichtelijk welke eisen verschillende financiers stellen aan onderzoekers wat betreft datamanagement.
 • 10 Tips for Writing a DMP - 10 tips om ter overweging mee te geven aan de onderzoeker.
 • Overzicht van Datamanagementplannen in Nederland. Om in kaart te brengen welke instituten wat aanbieden en waar je het kunt vinden, is een overzicht van DMP-templates opgesteld, inclusief links naar de verschillende templates en handleidingen die in Nederland gehanteerd worden.
 • Basiscriteria voor een goed datamanagementplan. Er zijn meerdere DMPs in omloop in Nederland. Deze notitie geeft een beeld van wat als een goed DMP-template gezien mag worden aan de hand van een aantal basiscriteria waaraan een DMP-template zou moeten voldoen. Bruikbaar voor instellingen die een DMP-template willen ontwikkelen, of verbeteren, en voor onderzoekers die een template moeten selecteren. Tevens in het Engels: 10 Topics in a good DMP Template.
 • Online DMP-applicaties. Deze inventarisatie maakt inzichtelijk welke online DMP-tools en -templates in gebruik zijn en bevat keuzeadviezen.
 • Dit RDM kostenoverzicht geeft schattingen van kosten per RDM-aspect.
 • How FAIR are your data? Enkele werkgroepleden hebben, in EUDAT-context, een korte checklist opgesteld als geheugensteun bij het databeheer.


Het LCRDM laat het aan anderen om een concreet online DMP-tool te ontwikkelen die al het bovengenoemde insluit: financierders-eisen, schrijf- en onderhoudaanwijzingen, FAIR-checklist.


Zolang er geen sprake is van een nationale tool wordt aanbevolen bovenstaande handreikingen paraat te hebben bij elke ondersteunings-balie.


Het verdient tevens aanbeveling bovengenoemde criteria te leggen naast het lokaal gehanteerde DMP-template. Met deze criteria wordt elk DMP future-proof.


Privacy

 • Referentiekaarten ten behoeve van Privacy by design: why, what, how. Grafisch aantrekkelijke (engelstalige) kaarten maken inzichtelijk wat privacy is, waarom privacy belangrijk is en hoe aan privacyregels kan worden voldaan bij onderzoek.
 • Routekaart PIA. Een Privacy Impact Assessment is een instrument waarmee voorafgaand aan onderzoek de privacy-risicos van bepaalde gegevensbewerkingen in kaart kunnen worden gebracht. Deze routekaart biedt een eerste houvast.
 • Flowchart bij hergebruik gegevens uit zorgdossiers. Deze beslisboom ligt ten grondslag aan privacy-gerelateerd onderzoek waarbij data wordt gedeeld.
 • Informed Consent overeenkomst. Bij onderzoek met privacygevoelige data is het belangrijk dat vooraf een 'informed consent'-formulier wordt ingevuld. De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft een model gemaakt voor het informed consent, voor algemeen landelijk gebruik. Bevat tevens een handleiding voor de onderzoeker. Recent werd hieraan een model vanuit Universiteit Maastricht toegevoegd.
 • Maturity Model AGV/GDPR. Het Maturity-model is een hulpmiddel om binnen de onderzoeksinstelling aan de orde te stellen in welke fase van ontwikkeling een instelling zich bevindt ten aanzien van de eisen die aan de 'Algemene Verordening Gegevensbescherming' worden gesteld en wat er nog op welk niveau van de organisatie moet gebeuren om volledig aan deze wet te voldoen in mei 2018. Dit document treft u ook hieronder bij de beleidsstukken aan, maar het verdient aanbeveling deze matrix per direct te gebruiken om intern met de afzonderlijke diensten en lagen het gesprek aan te gaan om zo snel mogelijk tot GDPR compliance te komen.


Termen

 • Lijst van definities. De glossary van termen (of begrippenlijst) bestaat uit een overzicht van definities van veel gehanteerde begrippen binnen de LCRDM-werkgroepen, om wederzijds goed begrip rond RDM te bewerkstelligen. De begrippenlijst heeft de vorm van een wiki en men is gestart met het vullen daarvan. Iedereen die hier kan inloggen kan nu ook bijdragen. Vraag een inlog aan bij boudewijn.vandenberg@surfsara.nl

Catalogus

Het LCRDM biedt naast documenten ook een publiek te onderhouden catalogus van opslagdiensten, om te helpen bij de keuzes die in het DMP gemaakt moeten worden. 

 • RDM dienstencatalogus. Op basis van de Leiden Research Data Information Sheets is een eerste proof of concept van een landelijke catalogus van diensten opgezet waarin per onderzoeksfase (voor/tijdens/na) een overzicht wordt geboden van de top-10 van meest gebruikte producten, diensten en faciliteiten in Nederland ter ondersteuning van goed RDM. Aan deze catalogus wordt gewerkt. Zie de pagina zelf voor contactgegevens indien u een bijdrage kunt leveren of een aanvulling wilt melden.


De keuzes voor bepaalde diensten ligt in de eerste plaats bij de beleidsmakers. Daarom wordt deze catalogus bij de 'Beleidsstukken' nogmaals vermeld.


De onderzoeker die zich wendt tot de lokale ondersteunings-balie zal daar adviezen krijgen voor een selectie van de diensten die in de lokale praktijk gebruikt worden en die qua kenmerken raken aan de minimale datamanagement- en privacy-eisen. De catalogus zal kunnen helpen onderbouwde keuzes voor een datadienst te maken of nieuwe diensten te signaleren bij beleidsmakers als deze niet zelf al de catalogus zouden raadplegen.


Bijeenkomsten

 • Op 3 oktober 2017 organiseerde het LCRDM de eerste netwerkbijeenkomst voor datastewards, op 1 december de tweede.

 • In samenwerking met SURF Support4Research worden netwerkbijeenkomsten voor juristen gepland rondom ondersteuning van de onderzoeker in RDM. De eerste staat gepland voor 3 april 2018, in Utrecht.
 • Awareness-bijeenkomsten over de AVG met presentaties van landelijk beschikbare diensten worden gepland per maart 2018. Wilt u hiervan op de hoogte blijven, meldt het Ingeborg.Verheul@surfsara.nl.
 • In december 2016 organiseerde de Werkgroep Bewustwording/Engagement samen met de UKB Werkgroep Research Data een succesvolle bijeenkomst over RDM-beleid. Beleidsmakers en Research Support Medewerkers bespraken de uitdagingen van RDM-beleid. Over een volgende beleidsbijeenkomst wordt nagedacht.
 • Op 8 februari 2018 werd de LCRDM conferentie georganiseerd ter afsluiting van de driejarige LCRDM roadmap. Wellicht komt er een jaarlijks RDM-festival tot aan 2020, het eindjaar van het LCRDM-visiedocument.

Beleidsstukken

 • De WerkgroepFinancile aspecten heeft in september 2016 een bestuurlijke notitie over financiering opgesteld inzake RDM bij universiteiten. De nota geeft een analyse van de voornaamste knelpunten die een duurzaam financieel kader voor RDM-beleid in de weg staan en biedt tevens zes concrete aanbevelingen ter verbetering van de huidige situatie. De notitie is gezien door de VSNU en de aanbevelingen worden voor een eerste uitwerking ingebracht op een ronde tafelbijeenkomst in april 2018. 
  • De ondersteuner kan beleidsmakers met dit document benaderen met daarbij het verzoek 'Denk aan deze aspecten van RDM-financiering'.
 • Referentiearchitectuur voor onderzoek. De RDM referentiearchitectuur is een model om RDM-beleid op een efficinte en effectieve manier te implementeren. De architectuur dient ter voorbereiding van samenwerkingsprojecten en geeft aan waar beleidsovergangen zitten en waar bepaalde diensten en faciliteiten nodig zijn en wat er per beleidsovergang met de data gebeurt. Deze referentiearchitectuur zal input vormen voor de herziening van de HORA, de Hoger Onderwijs Referentie Architectuur. 
  • De ondersteuner kan beleidsmakers met dit document benaderen met daarbij het verzoek  een dergelijke data-infrastructuur uit te bouwen.
 • Incentives voor onderzoekers - beleidsnota RDM in het SEP. Deze nota beschrijft welke positieve incentives er bestaan om data-intensief onderzoek beter te waarderen. De nota werd geschreven voor de herziening van het SEP en is inmiddels besproken in het LOKO. Nieuw overleg volgt in 2018. 
  • De ondersteuner kan beleidsmakers met dit document benaderen met daarbij het verzoek 'Betrek deze incentives bij de beoordeling'.
 • Resultaten van enqute over ervaringen review datamanagementplannen. Op basis van een schriftelijke enqute is onderzoek gedaan naar het reviewproces van DMPs. De nota bevat handvatten voor de dos en donts bij reviewprocessen en geeft een idee van de noodzakelijke inspanningen.
 • Are the FAIR Data Principles fair? Werkgroepleden hebben, vanuit TU Delft, een onderzoek gedaan naar de FAIRness van de data-repositories in Nederland.


Het LCRDM biedt naast documenten ook een publiek te onderhouden catalogus van opslagdiensten, om te helpen bij de keuzes die in het DMP gemaakt moeten worden.

 • RDM dienstencatalogus. Op basis van de Leiden Research Data Information Sheets is een eerste proof of concept van een landelijke catalogus van diensten opgezet waarin per onderzoeksfase (voor/tijdens/na) een overzicht wordt geboden van de top-10 van meest gebruikte producten, diensten en faciliteiten in Nederland ter ondersteuning van goed RDM. Aan deze catalogus wordt gewerkt. Zie de pagina zelf voor contactgegevens indien u een bijdrage kunt leveren of een aanvulling wilt melden.


De keuzes voor bepaalde diensten ligt in de eerste plaats bij de beleidsmakers.


Het LCRDM werkt aan een publicatie van de conferentie Designing & Shaping Open Science die april 2016 ter gelegenheid van het Nederlands voorzitterschap van de EU en leidde tot juridische input op de "Amsterdam Call for Action", de basis voor het Nederlands Plan Open Science. De publicatie wordt verwacht in 2018.


Het LCRDM is bij diverse onderwerpen om advies gevraagd. Hieronder volgen verwijzingen naar de pagina's over en soms ook met de reacties. In een aantal gevallen is gevraagd de reactie niet online te plaatsen in verband met het verdere schrijfproces.


 • Openbare VSNU reactie op Uitvoeringswet AVG. In december 2016 is een internetconsultatie uitgeschreven om input te krijgen op de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Juridische werkgroep van het LCRDM heeft in samenwerking met het Landelijk Juristenoverleg in januari 2017 een reactie ten behoeve van deze consultatie geformuleerd voor de VSNU.
 • Herziening van de gedragscode voor persoonlijke data (in samenwerking met VSNU). De VSNU heeft na de invoering van de Wet Bescherming Persoonsgegevens een gedragscode opgesteld voor wetenschappelijk onderzoek. Deze geeft als belangrijke richtlijn dat onderzoekers persoonsgegevens uitsluitend voor onderzoek, dat wil zeggen ten behoeve van een wetenschappelijke publicatie, mogen gebruiken. Inpiduen mogen in deze publicaties nooit herkenbaar zijn. In het kader van de AVG wordt deze Gedragscode in opdracht van de VSNU herzien. Het werken aan de herziening is gestart in juni 2017 en kent verschillende fases. Loopt door tot in 2018.
 • Reactie namens LCRDM op VSNU Gedragscode Integriteit. In oktober 2017 heeft de Juridische werkgroep LCRDM een reactie geformuleerd ten behoeve van de Consultatie voor de Conceptversie van de VSNU Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit; hiertoe is door de werkgroep input opgehaald bij lle LCRDM werkgroepen.
 • Reactie namens LCRDM op Richtlijn Archivering Sociale Wetenschappen. Op verzoek van de voorzitter van het landelijk overleg Decanen Gedrags- en Maatschappijwetenschap heeft de Juridische Werkgroep in december 2017 advies gegeven op basis van de AVG en de herziene Gedragscode Persoonsgegevens voor in juni 2017 vastgestelde richtlijnen archivering.
 • Op verzoek van de VSNU wordt een beleidsnota opgesteld over de zeggenschap van data in samenwerkingen tussen universiteiten, uitgevers, bedrijfsleven en andere commercile partners zoals Google en Amazon. In het najaar 2017 is een eerste nota met probleemschets voorgelegd aan de VSNU Stuurgroep SOV. Voor 2018 zijn er een 7-tal uit te werken activiteiten.