​​Posters

Tijdens de LCRDM Netwerkbijeenkomst op 8 juni 2017 zijn de tussentijdse activiteiten van de verschillende subwerkgroepen gepresenteerd, in de vorm van een poster. De volgende posters werden gepresenteerd door de werkgroep Juridische aspecten en Zeggenschap:


(Klik op de afbeeldingen om een grotere versie te bekijken.​​)


Herziening VSNU Gedragscode gebruik persoonsgegevens (Gedragscode spraakmemo)​​

 Maturity Model (toelichting in e-Data & Research, 11:3, p4)

 Privacy Impact Assessment (Spraakmemo PIA)

 Ethisch & Juridisch Expertnetwerk (Spraakmemo Expertnetwerkschrijf u hier in)

       


Onderwerpen

De Werkgroep Juridische aspecten en zeggenschap van het LCRDM werkt aan de volgende onderwerpen:​


Handreikingen met betrekking tot privacy

 • Referentiekaarten ten behoeve van 'Privacy by design': (why, what, how) Grafisch aantrekkelijke kaarten maken inzichtelijk wat privacy is, waarom privacy belangrijk is en hoe aan privacyregels kan worden voldaan bij onderzoek. 
 • Vuistregel Algemene Verordening Gegevensbescherming. Weet wat er van u verwacht wordt bij de omgang met data waarbij gewerkt wordt met persoonsgegevens.
 • Openbare VSNU reactie op Uitvoeringswet AVG. In december 2016 is een internetconsultatie uitgeschreven om input te krijgen op de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Juridische werkgroep van het LCRDM heeft in samenwerking met het Landelijk Juristenoverleg in januari 2017 een reactie ten behoeve van deze consultatie geformuleerd voor de VSNU. ​
 • Awareness-bijeenkomst(en) over de AVG en landelijk beschikbare diensten vanaf maart 2018. Wilt u hiervan op de hoogte blijven, meldt het Ingeborg.Verheul@surfsara.nl.
 • Informed Consent overeenkomst. Bij onderzoek met privacygevoelige data is het belangrijk dat vooraf een 'informed consent'-formulier wordt ingevuld. De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft een model gemaakt voor het informed consent, voor algemeen landelijk gebruik. Bevat tevens een handleiding voor de onderzoeker. Recent hier toegevoegd een model vanuit Universiteit Maastricht.
 • Maturity Model AGV/GDPR. Het Maturitymodel is een hulpmiddel om binnen de onderzoeksinstelling aan de orde te stellen in welke fase van ontwikkeling een instelling zich bevindt ten aanzien van de eisen die aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden gesteld en wat er nog op welk niveau van de organisatie moet gebeuren om volledig aan deze wet te voldoen in mei 2018. 

 • (Pre-)PIA (privacy impact assessment). Een publicatie die de basislijnen verklaart van Privacy by Design. Verwacht in 2018.​​
 • Referentiekaart PIA​. Een Privacy Impact Assessment is een instrument waarmee voorafgaand aan onderzoek de privacy-risico’s van bepaalde gegevensbewerkingen in kaart kunnen worden gebracht. Met de referentiekaart verschijnt ook een inventaris van bestaande Pre-PIA’s. Verwacht: 2018
 • Een 'Train de trainer'-pakket rondom de AVG (GDPR)​. Verwacht: 2018. 
 • E-learning module rondom de AVG​ (GDPR)​. ​​


Open Science


Beleidsstukken

 • Herziening van de gedragscode voor persoonlijke data (in samenwerking met VSNU). De VSNU heeft na de invoering van de Wet Bescherming Persoonsgegevens een gedragscode opgesteld voor wetenschappelijk onderzoek. Deze geeft als belangrijke richtlijn dat onderzoekers persoonsgegevens uitsluitend voor onderzoek, dat wil zeggen ten behoeve van een wetenschappelijke publicatie, mogen gebruiken. Individuen mogen in deze publicaties nooit herkenbaar zijn. In het kader van de AVG wordt deze Gedragscode in opdracht van de VSNU herzien. Het werken aan de herziening is gestart in juni 2017 en kent verschillende fases. Loopt door tot in 2018. 
 • reactie namens LCRDM op VSNU Gedragscode Integriteit. In oktober 2017 heeft de Juridische werkgroep LCRDM een reactie geformuleerd ten behoeve van de Consultatie voor de Conceptversie van de VSNU Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit; hiertoe is door de werkgroep input opgehaald bij álle LCRDM werkgroepen. 
 • reactie namens LCRDM op Richtlijn Archivering Sociale Wetenschappen. Op verzoek van de voorzitter van het landelijk overleg Decanen Gedrags- en Maatschappijwetenschap heeft de Juridische Werkgroep in december 2017 advies gegeven op basis van de AVG en de herziene Gedragscode Persoonsgegevens voor in juni 2017 vastgestelde richtlijnen archivering. 
 • ​Op verzoek van de VSNU wordt een beleidsnota opgesteld over de zeggenschap van data in samenwerkingen tussen universiteiten, uitgevers, bedrijfsleven en andere commerciële partners zoals Google en Amazon. ​In het najaar 2017 is een eerste nota met probleemschets voorgelegd aan de VSNU Stuurgroep SOV. Voor 2018 zijn er een 7-tal uit te werken activiteiten. 


Juridisch loket

 •  Netwerk van experts. Om in kaart te brengen welke mensen bij welke instellingen expert zijn op het gebied van ethische juridische aspecten en om het onderling contact te vergemakkelijken is een lijst opgezet waarop men zichzelf kan aanmelden.
 • Modelcontracten. Diverse juridische contractbepalingen die bij de onderzoeksinstellingen worden gebruikt voor samenwerkingsverbanden bij onderzoek of bij onderzoek met privacygevoelige data worden omgewerkt tot templates voor algemeen landelijk gebruik.
 • Templates consortium- en samenwerkingsovereenkomsten en register.


loketfunctie.png

Gedeelde documenten

Kijk eens bij de door deze werkgroep Gedeelde documenten.


Blog

Lees de blog van Marlon Domingus over 'The Privacy Ripple Effect for Research'​.​


Werkgroep

Lees hier de werkgroepsamenstelling op LCRDM.nl. 


Lees hier de werkagenda

Lees hier de vergaderverslagen.


Wilt u aan vanuit uw eigen expertise aan een van deze onderwerpen bijdragen, neem dan contact op met Ingeborg.Verheul@surfsara.nl.

U kunt hier meer lezen over alle LCRDM-werkgroepen.

Links​

rdnl-link​: data en de wet​

rdnl-link​: ​frontoffice-backoffice


Werkgroep Juridische Aspecten en Zeggenschap

Marlon Domingus (EUR) (Voorzitter)
Esther Hoorn (RUG) (Voorzitter)
Arjan van Hessen (CLARIAH/UT) 
Heiko Tjalsma (DANS) 
Hylke Annema (UTilburg) 
Marion Leenen (UvA/HvA) 
Martin Boeckhout (NFU) 
Melika Nariman (EUR)    
Olga Scholcz (SURFnet) 
Petra Tolen / Tom Paffen (VU) 
Janet Krijger (UL) 
Ingeborg Verheul (Ex officio; SURFsara) 
 
Frans Pingen (WUR/agendalid) 
Miriam Roelofs (NWO -TBC/agendalid) 
Myrte Dujardin (VU/agendalid) 
Saskia Woutersen-Windhouwer (UvA/agendalid)​

Binnen de WG Juridische Aspecten en Zeggenschap zijn de volgende subwerkgroepen gevormd:

Contractbepalingen: Petra / Tom, Marion
Sjabloon samenwerkingsovereenkomst/Dataconvenant: Petra, Marion
Informed Consent-formulier: Heiko, Martin
Expertnetwerk: Martin
Pre (D)Pia: Esther, Janet, Petra / Tom
Reference Cards, Maturity Model Privacy / GDPR: Marlon, Esther
Herziening VSNU Gedragscode voor Gebruik van Persoonsgegevens: Marlon, Esther, Melika

Disclaimer

De werkgroepen van het LCRDM stellen de op dit platform getoonde informatie met zorg samen. Het LCRDM verstrekt via dit platform alleen informatie over producten en diensten die in de werkgroepen worden verzameld of bewerkt. Het is werk in uitvoering. Het LCRDM kan zonder voorafgaande mededeling wijzigingen aanbrengen. Heeft u zelf suggesties voor wijzigingen of toevoegingen, laat ons dat dan weten.  

De werkgroepen van het LCRDM aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van dit platform. Het LCRDM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de informatie op het platform van het LCRDM. 

Heeft u een klacht of opmerking, mail deze naar ingeborg.verheul@surfsara.nl of neem contact op met de voorzitters van de werkgroepen. 
(Einde disclaimer) ​


The information provided by this platform has been compiled with the necessary care by the LCRDM work groups. Via this platform the LCRDM only provides information about products and services that have been collected or processed in the workgroups (except for pages under the heading 'RDM'). It concerns work in progress. The LCRDM can implement changes without prior warning. If you have suggestions for amendments or additions, please let us know.   

The LCRDM is not in any way responsible for possible malfunctioning of this platform. The LCRDM is not liable in any way for incorrect or incomplete information on the LCRDM platform.  

If you have a complaint or a remark you want to make, please send an email to ingeborg.verheul [at] surfsara.nl or contact the chair person of the relevant work group.

(End of disclaimer) ​